[go back to previous page]

Promotion of Bowls in Stellenbosch / Bevordering van Rolbal in Stellenbosch

Tuesday, 04 June 2019 11:35

Stellenbosch van der Stel Bowling Club is continuously working on a program to introduce the game to outsiders and during the current financial year, about 1500 outsiders will have used this hospitality. Recruitment definitely takes up a large part of this action, and specific attention is given to the previously disadvantaged areas and the wider community of people of all ages including schools.

 Attached is a photo of officials of the Faculty of Economic and Management Sciences of the University who spent a day with us in May 2019 and made use of the facilities.

 Club members were continuously involved in providing training and assisting in the rules of the game.


Stellenbosch van der Stel Rolbalklub is deurlopend besig met ‘n program om die spel aan buitestaanders bekend te stel en gedurende die huidige finansiēle jaar sal daar sowat 1500 buitestaanders van hierdie gasvryheid gebruik gemaak het.   Ledewerwing neem beslis ‘n groot gedeelte van hierdie aksie op, en spesifieke aandag word gegee aan voorheen benadeelde gebiede en persone van alle ouderdomme ingeslote skole.

Aangeheg is ‘n foto van amptenare van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe van die Universiteit wat in Mei 2019 ‘n dag by ons spandeer het en gebruik gemaak het van die fasiliteite. 

Klublede was deurlopend betrokke  om afrigting en opleiding te verskaf.