[go back to previous page]

Algemene Jaarvergadering / Annual General Meeting

Friday, 07 December 2018 10:11
Die algemene jaarvergadering word op ‘n Saterdag in die middel van die jaar gehou ná “tabs-in”, in Julie of vroeg in Augustus. Dit word goed bygewoon en hoewel dit die belangrikste vergadering op die klub se kalender is, is die atmosfeer informeel. Daar is ‘n formele agenda en lede is vry om hul eie agendapunte vir bespreking by te voeg. Lede se nominasies vir die president, visepresident en ander bestuurskomiteelede, sowel as die twee keurderspanne vir mans en vroue, word voor die vergadering in ‘n stembus geplaas. Lede kan dan stem vir die kandidate van hul keuse op ‘n geslote stembrief. Ná die jaar- en finansiële verslag voorgelê is, is die vergadering oop vir bespreking.

Die hoogtepunt van die aand is die prysuitdelingsfunksie waar trofeë vir die klubkampioenskap oorhandig word. Hoogtepunte tussen die verskillende kampioene soos die dubbels/ trippels en gemengde dubbels / trippels, is die mans- en vroue-enkelskampioene. Ná die tyd geniet die lede ‘n drankie en ‘n ligte maaltyd.


Annual General Meeting

The annual general meeting takes place on a Saturday in the middle of the year after tabs-in, either in July or early August. It is well attended and, although it is the most important meeting in the club’s calendar, the atmosphere is informal. There is a formal agenda and members are free to add their own agenda points for discussion. Members’ nominations for the President, Vice President and other management committee members, as well as the two selector teams for men and women are placed in a ballot box prior to the meeting. Members can then vote for their preferred candidates at the meeting on a closed voting paper. After the annual and financial reports have been presented, the floor is open for discussion.

The highlight of the event is the prize giving where trophies for the club championships are handed over. Amongst the various champions such as doubles, triples and mixed doubles/ triples, the men and ladies’ singles champions’ awards are certainly the highpoints. Afterwards the members enjoy a drink and a light meal before departing.